logo
logo

Statut

1. NAZWA

 

 1. Fundacja, dla której został ustanowiony niniejszy statut (zwany dalej Statutem), została utworzona przez Krzysztofa Szymańskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Hałaczkiewicz w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy Alejach Karola Marcinkowskiego, w dniu 14.04.2017r., zapisanym w Rep. A 1.858/2017, który stanowi załącznik do Statutu.
 2. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Animacji Marzeń”, na potrzeby Statutu zwana dalej Fundacją.

 

2. OSOBOWOŚĆ PRAWNA

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

3. CZAS TRWANIA FUNDACJI

 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

4. SIEDZIBA

 

 1. Siedzibą Fundacji jest Lulinek.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 4. Fundacja posiada prawo do powoływania ośrodków, biur i filii w kraju i za granicą.

 

 • 5. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

 

 1. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, edukacji, pomocy w rozwoju umiejętności dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, artystów, seniorów, osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – w dziedzinie fotografii cyfrowej oraz promocja tematu.

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu fotografii cyfrowej;
 3. prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu fotografii cyfrowej;
 4. organizowanie i udział w imprezach takich jak: konkursy, wystawy, zawody, warsztaty;
 5. organizacja konkursów, wystaw ww. tematyce
 6. wykonywanie sesji zdjęciowych;
 7. prowadzenie działalności promocyjnej fundacji;
 8. wydawanie książek, albumów, broszur, pism, w szczególności o tematyce fotograficznej;
 9. prowadzenie doradztwa w zakresie określonym celami Fundacji;
 10. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą zgodną z celami Fundacji;
 11. informowanie o swojej działalności;
 12. współpracę z przedstawicielami administracji państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, władzami gminnymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi na terenie kraju i poza jego granicami w zakresie określonym celami Fundacji;

 

6. MAJĄTEK

 

 1. Majątek założycielski Fundacji stanowi wkład pieniężny według stanu z dnia utworzenia Fundacji w kwocie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 2. Majątek Fundacji może być przeznaczony na realizację jej celów statutowych oraz na bieżące koszty utrzymania.

 

 • 7. DOCHODY

 

 1. Dochodami Fundacji są:
 2. świadczenia fundatora;
 3. odsetki z kapitału Fundacji;
 4. dochody z majątku Fundacji;
 5. dochody z udziału w zyskach wspieranych przedsięwzięć, na zasadach określonych w odrębnej umowie lub regulaminie;
 6. środki pieniężne z ofiarności publicznej;
 7. darowizny, spadki i zapisy dobroczyńców;
 8. dotacje, granty, subwencje i stypendia od osób fizycznych i prawnych;
 9. inne wpłaty, dotacje.
 10. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, grantów, darowizn, subwencji, darowizn, spadków i zapisów powinny być wykorzystane z poszanowaniem woli świadczeniodawców.
 11. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

 

8. ORGANY FUNDACJI

 

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd
  2. Rada Fundatorów – utworzona w przypadku śmierci Fundatora.
 2. W skład każdego organu Fundacji może wchodzić Fundator.

 

 

9. ZARZĄD

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do dziewięciu członków.
 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
 4. śmierci Członka Zarządu,
 5. złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Zarządu,
 6. odwołania Członka Zarządu.
 7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
 8. Zarząd reprezentuje Fundację i kieruje jej bieżącą działalnością.
 9. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną i techniczną prac organów Fundacji.
 10. Zarząd Fundacji zobowiązany jest w szczególności:
  1. przestrzegać celów Fundacji;
  2. używać środków Fundacji wyłącznie do statutowych celów;
  3. zarządzać majątkiem Fundacji rzetelnie i rentownie, zgodnie z przepisami prawa i statutem Fundacji;
  4. opracować roczny program działalności Fundacji;
  5. do sporządzania preliminarza wydatków;
  6. do sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, podawanie go do publicznej wiadomości i przedkładanie ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego;
 11. Ponadto do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
 12. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, grantów i dotacji;
 13. czuwanie nad rozwojem Fundacji, dbałość o wysoką jakość realizacji założeń programowych Fundacji;
 14. poszukiwanie środków na działalność Fundacji,
 15. uprawnienia niezastrzeżone dla innych organów Fundacji.
 16. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Fundacji upoważnieni są:
 17. Prezes Zarządu jednoosobowo,
 18. dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
 19. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby Członków Zarządu.
 20. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos.
 21. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 22. Z posiedzenia Zarządu sporządza się pisemne protokoły.
 23. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem.

 

 

10. RADA FUNDATORÓW

 

 

 1. W przypadku śmierci Fundatora, jego spadkobiercy utworzą Radę Fundatorów będącą najwyższą władzą Fundacji.
 2. Rada Fundatorów posiada wszelkie kompetencje Fundatora wskazane w niniejszym statucie.
 3. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku:
  1. śmierci Członka Rady,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Rady.
 4. Rada Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 5. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniu Rady Fundatorów przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Rady Fundatorów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Radę Fundatorów zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej 2 tygodnie przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie może zostać wysłane Członkowi Rady Fundatorów pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 7. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Fundatorów należy wskazać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, a także szczegółowy porządek obrad.
 8. Uchwały Rady Fundatorów mogą być powzięte pomimo braku formalnego zwołania Rady, w przypadku gdy wszyscy Członkowie Rady Fundatorów biorą udział w podejmowaniu uchwały i żaden z Członków Rady Fundatorów nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 9. Z posiedzenia Rady Fundatorów sporządza się pisemny protokół.

 

 

11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

Fundacja może ustanowić nagrody, wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i realizującym jej cele statutowe.

 

12. CZŁONKOWIE HONOROWI

 

 1. Członkostwo Honorowe Fundacji nabywa osoba fizyczna bądź prawna:
 • która ma szczególne zasługi w zakresie wspierania rozwoju Fundacji
 • która jest Sponsorem Fundacji,
 • której Fundator nadał tytuł Członka Honorowego.
 1. Tytuł Członka Honorowego ma charakter osobisty.
 2. Tytuł Członka Honorowego nadaje Fundator.

 

13. SPONSORZY

 

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonały na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 10.000 zł lub, w przypadku osób zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 4.000 USD, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

 

14. LIKWIDACJA

 

 1. Fundacja podlega likwidacji na wniosek fundatora Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje fundator lub Rada Fundacji.
 3. Likwidacja jest przeprowadzana przez likwidatora wybranego przez Fundatora.
 4. Likwidator powinien zakończyć bieżącą działalność gospodarczą Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji.
 5. Nowe czynności mogą być wszczynane tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze przetargu nieograniczonego, a z wolnej ręki jedynie na mocy uchwały Rady Fundacji i po cenie nie niższej niż uchwalonej przez Radę Fundacji.
 6. W granicach kompetencji określonych w § 15 ust. 4 i 5, likwidator ma prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania Fundacji.
 7. Majątek Fundacji po likwidacji przypada innej fundacji, stowarzyszeniu lub organizacji pożytku publicznego realizującej wszystkie bądź tylko niektóre cele wymienione w § 4, według wyboru likwidatora.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Statut został sporządzony w dniu 14.04.2017 roku.
 2. Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje zarząd za pomocą uchwały zgodnie zapisami &9 i dla swojej ważności uchwała ta wymaga kontrasygnaty Fundatora.